VIRTUAALSERVERITEENUSE OSUTAMISE LEPING

1. LEPINGUS KASUTATAVATE MÕISTETE DEFINITSIOONID

Klient – Teie, füüsiline või juriidiline isik;
Afacerver – AFACERVER OÜ, äriregistri kood 11595976, aadressiga Kooli 4-21
Rummu alevik, Vasalemma vald, Harjumaa, 76102, Estonia;
Pool – kas klient või AFACERVER;
Pooled – klient ja AFACERVER koos;

Füüsiline server – afacerver-i valduses olev kliendile teenuse osutamiseks rakendatud server ning selle juurde kuuluv riist- ja tarkvara, millele kliendil on juurdepääs talle afacerver-i poolt antud autoriseerimiskoodidega;

Virtuaalserver – kliendi poolt läbi administreerimispaneeli administreeritav füüsilise serveri piiratud ressurss, mida kasutades saab klient esitleda talle kuuluvaid html-rakendusi ning kasutada talle kuuluvate rakenduste esitlemiseks php- või cgi- või perl-skripte. mõiste virtuaalserver hõlmab ka afacerver-i poolt elektronposti saatmiseks ja vastuvõtmiseks kliendile eraldatud füüsilise serveri piiratud ressurssi;

Teenus – afacerver-i poolt kliendile registreeritud domeeni haldamiseks kasutusse antav virtuaalserver vastavalt kliendi poolt valitud paketile. täpsemat infot afacerver-i poolt osutatava teenuse (ja teiste teenuste) omaduste kohta on võimalik saada afacerver-i veebileheküljelt http://www.afacerver.ee;

Leping – kliendi ja afacerver-i vahel teenuse osutamiseks käesolevatel tingimustel sõlmitud kokkulepe;

Käesolevaga lepivad klient ja afacerver kokku afacerver-i poolt kliendile teenuse osutamises vastavalt käesolevas lepingus toodud tingimustele.

2. LEPINGU EESMÄRK

Lepingu eesmärgiks on reguleerida afacerver-i ja kliendi vahelisi õigussuhteid, mis on aluseks ja mis tekivad seoses afacerver-i poolt kliendile teenuse osutamisega.

3. POOLTE KINNITUSED

Klient kinnitab, et:

a) tema poolt lepingu sõlmimisel afacerver-ile esitatud andmed on õiged ja ta on lepingu sõlmisel teovõimeline (sh füüsiline isik täisealine). juhul, kui klient sõlmib lepingu esindaja kaudu, kinnitavad klient ja tema esindaja, et esindaja on teovõimeline ja tal on volitused käesoleva lepingu sõlmimiseks;
b) ta on lepingu sõlmimise eelselt tutvunud soovitud teenuse kirjelduse ja lepingu tingimustega, sh hinnaga ning teadvustab, et pakutav hind kehtib kuni selle muutmiseni;
c) lepingu sõlmimine ei riku temale õigusakti, haldusakti või kohtuotsusega pandud ega suhetest kolmandate isikutega tulenevaid kohustusi.

Afacerver kinnitab, et:

a) tal on olemas vahendid ja oskused kliendile lepinguga ettenähtud teenuse osutamiseks;
b) lepingu sõlmimine ei riku temale õigusakti, haldusakti või kohtuotsusega pandud ega suhetest kolmandate isikutega tulenevaid kohustusi.

4. LEPINGU SÕLMIMINE

Leping loetakse sõlmituks, kui klient on täitnud afacerver-i koduleheküljel paikneva liitumisvormi, ning afacerver on selle aktseptinud, saates kliendile sellekohase teate koos teenuse kasutamiseks vajalike autoriseerimiskoodidega. leping jõustub sõlmimisel.
Kliendi esitatud pakkumusele (lepingu jõustumise eeldatav aeg) annab afacerver vastuse ebamõistliku viivituseta, seejuures hiljemalt:
1) .ee lõpuga domeeni sidumisel virtuaalserveriga 14 päeva jooksul;
2) ülejäänud domeenide sidumisel virtuaalserveriga 5 tööpäeva jooksul alates kliendi poolt valitud domeeni registreerimiseks afacerver-ile tasutava ettemaksu tasumisest.

Juhul, kui klient soovib tema nimele varasemalt registreeritud domeeninime sidumist virtuaalserveriga, võib afacerver-il seonduvalt kliendile vastuse andmise eelduseks oleva tööga vaja minna täiendavat aega, millest teavitatakse klienti.
Afacerver-il on õigus kliendi pakkumus tagasi lükata, teavitades sellest klienti. afacerver jätab endale õiguse keelduda lepingu sõlmimisest juhtudel, kui klient on afacerver-ile või kolmandatele isikutele võlgu, rikub/on rikkunud afacerver-i või kolmandate isikute pakutavate teenuste tingimusi ja interneti kasutamise häid tavasid, või muul afacerver-i jaoks mõjuval põhjusel.

5. KLIENDI TAGANEMISÕIGUS

Kliendil on õigus lepingust taganeda 3 kalendripäeva jooksul alates lepingu sõlmimisest.
Lepingust taganemiseks teeb klient afacerver-ile e-maili teel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse.

6. TEENUS

afacerver osutab kliendile teenust vastavalt poolte vahel lepingus kokku lepitule. afacerver-il on õigus teenust (sh teenuse osutamiseks kasutatavaid tarkvaralahendusi) muuta, teatades sellest kliendile vähemalt 7 kalendripäeva ette. edasilükkamatutel juhtudel (turvaprobleemide ilmnemine jne) on afacerver-l õigus viia muutused sisse kliendile ette teatamata. juhul, kui muudetud teenus klienti ei rahulda, on tal õigus leping lõpetada, teavitades sellest afacerver-i lepingus ettenähtud korras. klient teadvustab endale asjaolu, et tulenevalt teenuse iseloomust ning erinevatest teenuse kasutamise eelduseks olevate teenuste iseloomust ei saa afacerver tagada teenuse kättesaadavust igal ajahetkel. afacerver annab endast mõistlikult parima, et teenus oleks kliendile kättesaadav võimalikult pidevalt.

7. DOMEEN

Klient volitab afacerver-i lepingu sõlmimiseks pakkumuse esitamisel registreerima tema nimele kliendi soovitud domeeninime. afacerver registreerib käsundisaajana kliendi nimele kliendi soovitud domeeni, juhul kui see domeen ei ole registreeritud kolmandale isikule. kui kliendi poolt soovitud domeeninime registreerimine kliendi nimele ei osutu võimalikuks, lepingut ei sõlmita ning afacerver kaotab õiguse esindada klienti domeeninime registreerimisel.

Kui kliendi soovitud domeeninime registreerimine on tasuline, tasub klient enne lepingu sõlmimist domeeni registreerimise eest afacerver-i poolt esitatava arve alusel arvel toodud tähtajaks. afacerver-i poolt domeeni registreerimise eest arve väljastamisel kohustub afacerver kliendiga pärast domeeni registreerimist kliendi pakkumusele vastavalt lepingu sõlmima (nõustumuse andma), välja arvatud juhul, kui arve väljastamise ja domeeni registreerimise vahele jääval ajavahemikul lepingu sõlmimise eelduseks olevad asjaolud oluliselt muutuvad.

Käesoleva peatüki ülaltoodud sätteid ei rakendata, kui klient juba omab registreeritud domeeninime. sel juhul on afacerver on volitatud esindama klienti suhetes domeeninimede jaotajaga niivõrd, kui see on vajalik teenuse osutamiseks.

Klient kohustub tagama, et tema domeeninimi ei oleks vastuolus rakendamisele kuuluvate õigusaktidega või heade kommetega ega rikuks kolmandate isikute õigusi, sh õigusi intellektuaalsele omandile. klient kinnitab, et on tutvunud ja kohustub täitma domeeninimede jaotaja poolt domeeninime registreerimiseks kehtestatud tingimusi.

Klient saab aru, et domeeninime registreerimisel tekivad domeeninime registreerimisega seotud õigused ja kohustused kliendi ja kolmandast isikust domeeninimede jaotaja vahel. käesolev leping kliendi õigust domeeninimele ei reguleeri, afacerver ei jaota domeeninimesid ega saa garanteerida kliendi õiguse domeeninimele püsimist. afacerver-i vastutus domeeninime registreerimisel on piiratud tema kui käsundisaaja tegevusega kliendi esindamisel.

8. KLIENDI ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS TEENUSE KASUTAMISEL

Kliendil on õigus teenuse raames kasutada virtuaalserverit oma rakenduste ja materjalide esitamiseks avalikkusele, elektronposti aadresside loomiseks ning kasutamiseks ning elektronposti saamiseks/saatmiseks, samuti muul sihipärasel moel, vastavalt teenuse kirjeldusele.

Klient on vastutav tema poolt hallatava virtuaalserveri sisu eest ning tal on käesoleva lepinguga kaasnevad õigused ja kohustused talle eraldatud virtuaalserveri administreerimiseks. afacerver ei taga, et teenust kasutades ei ole kliendil võimalik minna vastuollu rakendamisele kuuluvate õigusaktide ning kolmandate isikute õigustega.

Klient on kohustatud informeerima afacerver-i koheselt teenuse kasutamisel tekkinud probleemidest.

Klient saab teenuse kasutamisel abi elektronpostiaadressilt support@afacerver.ru.

Klient teeb virtuaalserveris hoitavatest failidest endale vajadusel varukoopiaid. afacerver ei garanteeri virtuaalserverisse paigutatud failide säilimist.

Klient kohustub mitte kasutama oma virtuaalserveris tarkvara, skripte, programme või muid rakendusi, mis koormavad, häirivad või kahjustavad füüsilise serveri sihipärast tööd ning kõrvaldama need 12 tunni jooksul peale afacerver-i poolt vastavasisulise märgukirja saamist.

Klient hüvitab kahju, mis tekkis seoses tema poolt kasutatava tarkvara või rakenduse poolt füüsilise serveri kahjustamisega või afacerver-i tegevuse muul moel ebaseadusliku takistamisega, kui afacerver on teda sellise tegevuse eest eelnevalt hoiatanud. juhul, kui kliendi tegevus füüsilise serveri kahjustamisel on tahtlik, vastutab ta sõltumata afacerver-i poolsest hoiatamisest.

Klient tagab, et tema tegevus (sh internetileheküljel esitatav materjal) teenuse kasutamisel ei lähe vastuollu kehtivate õigusaktidega. nimetatud kohustus hõlmab keeldu tegeleda rämpsposti (massposti) saatmisega.

Klient kohustub mitte kasutama virtuaalserveris selliseid elektronposti programme või rakendusi, mis võimaldavad interneti kasutajatel saata rämpsposti ning kaaskodanikke ähvardavaid, halvustavaid või eksitavaid elektronkirju.

Klient kohustub mitte avaldama virtuaalserveris selliseid materjale või osutama selliseid teenuseid, mis on vastuolus eesti vabariigis kehtivate seadustega, muude õigusaktide ja heade tavadega, samuti kolmandate isikute õigustega.

Klient kohustub mitte avaldama virtuaalserveris materjale poliitikast või religioonist

Klient kohustub hoidma saladuses afacerver-i poolt virtuaalserveri administreerimiseks antud autoriseerimiskoode.

Juhul, kui kliendi mitteõiguspärase tegevuse tulemusena (sh kolmanda isiku ees võetud kohustuse mittetäitmisel) pööratakse kolmandate isikute nõuded afacerver-i vastu, hüvitab klient afacerver-ile sellega seoses tekkinud kahju.

Kui klient võimaldab teenuse kasutamist kolmandatele isikutele, siis jääb nende tegevuse eest afacerver-i ees vastutavaks klient.

9. AFACERVER-I ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS TEENUSE OSUTAMISEL

afacerver on vastutav teenuse osutamiseks rakendatud füüsilise serveri ning tarkvara toimimise eest ning tal on käesoleva lepinguga kaasnevad õigused ja kohustused teenuse osutamiseks.

afacerver kohustub tagama kliendile võimalikult stabiilse teenuse osutamise, sealhulgas füüsilise serveri võimalikult suure töökindluse (mõistlikel asjaoludel).

afacerver teavitab klienti füüsilise serveri uuendamisest tingitud häiretest vähemalt 5 kalendripäeva ette.

afacerver kõrvaldab füüsilise serveri rikked hiljemalt 3 kalendripäeva jooksul alates rikke ilmnemise päevast.

afacerver ei avalikusta kliendi autoriseerimiskoode kolmandatele isikutele.

afacerver-il on õigus jälgida, et klient ei rikuks teenuse kasutamisel rakendamisele kuuluvaid õigusakte ja lepingut, sealhulgas ei kasutaks füüsilist serverit mittesihipäraselt koormavaid rakendusi ega esitaks oma internetileheküljel seaduse või heade kommete vastaseid või kolmandate isikute õigusi rikkuvaid materjale.

afacerver-il on õigus kõrvaldada 12 tunni pärast peale vastavasisulise märgukirja saatmist ning sellele kliendi poolt mittereageerimisel kliendi poolt kasutatav tarkvara, skriptid või muud rakendused, mis põhjustavad füüsilisele serverile häireid ja mittesihipärast koormust ning mis takistavad afacerver-i teenust osutamast.

afacerver-il on õigus teha kliendile kohustuslikke ettekirjutusi teenuse kasutamisega seonduva ebaseadusliku tegevuse lõpetamiseks, või ebaseaduslike või heade kommete vastaste materjalide kõrvaldamiseks virtuaalserverist, samuti selliseid materjale ise kõrvaldada, vajadusel kuni teenuse osutamise peatamiseni või lepingu lõpetamiseni välja.

afacerver-il on õigus peatada teenuse osutamine kliendile koheselt ning ette hoiatamata juhul, kui kliendi poolt kasutatav tarkvara, skriptid või muud rakendused on põhjustanud füüsilisele serverile ülekoormusest tingitud tark- ja riistvaralisi rikkeid.

afacerver ei vastuta kahju eest, mis tekib seoses:
a) kolmandate isikute tegevusega;
b) afacerver-i kontrolli all mitteolevate (sh andmeside pakkujale kuuluvate) sideliinide riketega;
c) afacerver-ist sõltumatult tekkinud elektrikatkestustega;
d) kliendi tegevusega virtuaalserveri haldamisel, sh kliendi poolt virtuaalserveris hoitavate ning avaldatavate materjalide sisuga või kliendi või temale kuuluvate aadresside alt teenuse kasutamise käigus saadetud elektronkirjade sisuga;
e) afacerver-i poolt mitteloodud (sh kliendi poolt kasutatava) tarkvara probleemidega;
f) viiruste levimisega;
g) teenuse mittevastavusega kliendi vajadustele;

10. TEENUSE EEST TASUMINE

Klient maksab afacerver-ile teenuse osutamise eest kokkulepitud tasu. afacerver-il on õigus teenuse eest makstavat tasu ühepoolselt muuta, teavitades sellest klienti vähemalt 30 päeva ette. alates afacerver-i poolt saadetud teates sisalduvast ajast kuulub teenuse eest tasumisele uus hind.

Kui klient ei nõustu afacerver-i poolt teenuse hinna muutmisega, on tal õigus vastavalt lepingus ettenähtud korrale leping üles öelda.

afacerver esitab kliendile teenuse eest arved vastavalt kokkulepitud sagedusele. arve esitatakse sõltumata sellest, kas klient on teenust reaalselt kasutanud.

Klient kohustub viivitamatult teatama afacerver-ile, kui teenuse eest esitatud arve ei ole jõudnud arve esitamise kuu 5. kuupäevaks kliendini või kui arve on ebakorrektne.

Klient tasub teenuse eest esitatud arved 8 kalendripäeva jooksul alates arve laekumise päevast.

afacerver-il on õigus peatada teenuse osutamine koheselt juhul, kui klient viivitab arve tasumisega rohkem kui 1 kalendripäeva üle ettenähtud tähtpäeva.

Teenuse eest tasutakse ettemaksuna.

11. TEATED

Käesolevast lepingust tulenevad kliendi ja afacerver-i vahelised teated ning märgukirjad peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (elektronposti teel), välja arvatud juhtudel, kui teate iseloom on üldinformatiivne ning see ei mõjuta kummagi poole õigusi ja kohustusi.

12. KONFIDENTSIAALSUS

Pooled on kohustatud hoidma teise poole äri- ja muid saladusi juhul, kui need satuvad teenuse osutamise käigus poole valdusse, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest.

Ülaltoodud säte jääb kehtima ka pärast lepingu lõppemist.

13. KONTAKTANDMED

Lepingu sõlmimisel loetakse poolte kontaktandmeteks lepingu sõlmimise käigus teisele poolele edastatud andmed. pool kohustub informeerima teist poolt koheselt oma nime, asukoha/elukoha aadressi muudatustest kirjalikult taasesitatavas vormis.

14. LEPINGU TÄHTAEG, SELLE MUUTMINE JA LÕPPEMINE

Leping on sõlmitud tähtajatult. lepingule ei rakendata minimaalse kestuse nõuet.

afacerver-il on õigus ühepoolselt lepingu tingimusi muuta, tulenevalt muudatustest õigusaktides, kohtupraktikas, haldusorgani ettekirjutusest, samuti teenuse osutamisega seonduvalt muude oluliste asjaolude ilmnemisel. afacerver avaldab uued tingimused oma koduleheküljel http://www.afacerver.ee vähemalt 30 päeva enne nende rakendamist. kliendil on õigus uute tingimustega mittenõustumisel leping üles öelda.

Poolel on õigus põhjusi esitamata öelda leping üles, teatades sellest teisele poolele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ette.

Kliendi algatusel lepingu ülesütlemisel loetakse leping lõppenuks 7 kalendripäeva möödudes alates hetkest, mil klient saadab afacerver-le teate, milles klient palub lõpetada talle teenuse osutamine.

afacerver-i algatusel lepingu lõpetamisel (kui selleks ei esine kliendi poolt esile kutsutud mõjuvaid põhjuseid) on etteteatamistähtajaks 30 päeva.

Pool võib lepingu üles öelda etteteatamistähtaega rakendamata, kui teine pool rikub lepingut.

Kui klient kaotab õiguse domeenile, mis on virtuaalserveriga seotud, leping lõpeb.

15. KOHALDATAV ÕIGUS, VAIDLUSTE LAHENDAMINE JA AEGUMINE

Pooled lahendavad omavahelised vaidlused läbirääkimiste teel. kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused tallinna linnakohtus.

Lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaeg on üks aasta.